Laatste update: 23 mei 2018

Vinci Hair Clinic is een organisatie die zich inzet voor het respecteren van uw privacy en het naleven van de geldende wereldwijde wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, op de juiste manier worden bewaard en behoorlijk en rechtmatig worden verwerkt.

Vinci Hair Clinic is een wereldwijd bedrijf en wordt in dit beleid aangeduid als “wij”, “we” en “onze”.

Uw persoonlijke gegevens worden rechtstreeks door Vinci Hair Clinic bewaard en beheerd. Door de website van Vinci Hair Clinic te bezoeken en te gebruiken of door een bezoek te brengen aan een Vinci Hair Clinic voor de aankoop of bemonstering van producten of voor interactie met onze inhoud en/of diensten of door contact op te nemen met ons Klantenserviceteam, erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen. U moet ten minste 13 jaar oud zijn om de site en applicaties te gebruiken. Als u jonger bent dan 13 jaar of minderjarig in uw land of lidstaat, vraag dan uw ouder of wettelijke voogd om hun informatie voor u te verstrekken.

Dit privacybeleid dekt alle persoonlijke informatie over u die we verzamelen, gebruiken en op andere wijze verwerken in verband met uw relatie met Vinci Hair Clinic als klant of potentiële klant. Vinci Hair Clinic zal uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid en zoals toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, met inbegrip van omstandigheden waarin: (i) het noodzakelijk is om een ​​door of voor u gevraagde dienst aan te bieden of te vervullen; (ii) u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven; of (iii) het noodzakelijk is voor een of meer van de volgende legitieme belangen die worden nagestreefd door de Vinci Hair Clinic.

Typen verzamelde gegevens

De eigenaar biedt geen lijst met verzamelde persoonlijke gegevenstypen.

Andere verzamelde persoonlijke gegevens kunnen worden beschreven in andere secties van dit privacybeleid of door specifieke verklarende tekst contextueel met de gegevensverzameling.

De persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of automatisch worden verzameld wanneer deze toepassing wordt gebruikt.

Elk gebruik van Cookies – of van andere trackingtools – door deze applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze applicatie worden gebruikt, dient om gebruikers te identificeren en hun voorkeuren te onthouden, met als enig doel de om de service te leveren waar door de gebruiker om wordt verzocht.

Het niet verstrekken van bepaalde persoonlijke gegevens kan het onmogelijk maken voor deze applicatie om zijn diensten te leveren.

De gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de persoonlijke gegevens van derden die via deze toepassing worden gepubliceerd of gedeeld en verklaart het recht te hebben om deze te communiceren of uit te zenden, waardoor de gegevensbeheerder wordt ontheven van elke verantwoordelijkheid.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

Methoden voor verwerking

De gegevensbeheerder verwerkt de gegevens van gebruikers op gepaste wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de gegevens te voorkomen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doelen. In aanvulling op de gegevensbeheerder kunnen de gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen, die betrokken zijn bij de werking van de site (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeemadministratie) of externe partijen (zoals derde partijen als technische dienstverleners, postvervoerders, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemd, indien nodig, als gegevensverwerkers door de eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk gewenst moment bij de verantwoordelijke voor de verwerking worden aangevraagd.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de gegevensbeheerder en op alle andere plaatsen waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de gegevensbeheerder.

Retentietijd

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, of worden aangegeven door de doeleinden die in dit document worden uiteengezet, en de gebruiker kan altijd vragen dat de gegevensbeheerder de gegevens opschort of verwijdert.

Ontvangen & opzeggen van geavanceerde haarstudio-updates

Vinci Hair Clinic-updates

Vinci Hair Clinic kan u met uw toestemming updates over onze producten, diensten en evenementen toesturen. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken (zie hieronder voor  “Afmelden voor updates voor Vinci Hair Clinic”). Als u hiermee heeft ingestemd, zullen we u Vinci Hair Clinic-updates sturen via de door u gekozen communicatiemethode(n).

We kunnen ook persoonlijke informatie verkrijgen waarin u ons “liked”, berichten maakt of op een andere manier interactie hebt met onze pagina’s op sociale-mediaplatforms en in reactie daarop deze informatie kunt gebruiken om met u te communiceren of relevante inhoud via die social-mediaplatforms over onze producten aan te bieden, evenementen en promoties waar toegestaan ​​volgens de toepasselijke wetgeving. Raadpleeg het privacybeleid van de sociale mediaplatforms voor informatie over hoe zij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Als u zich hier nog verdere vragen of opmerkingen over heeft, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen (zie hieronder).

Afmelden voor Vinci Hair Clinic-updates

Als u zich eerder hebt geregistreerd voor updates van Vinci Hair Clinic met betrekking tot onze producten of diensten en u deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons vragen om uw voorkeuren aan te passen. U kunt dit op twee manieren doen. U kunt op de koppeling update preferenties/afmelden klikken in de e-mail of communicatie die u heeft ontvangen, of door direct contact met ons op te nemen door op die specifieke communicatie te reageren. Vinci Hair Clinic zal stoppen met het verzenden van updates ten waarvoor u uw toestemming intrekt binnen een redelijke termijn en in elk geval binnen 28 dagen na ontvangst van uw verzoek, zodat er voldoende tijd is voor de administratieve verwerking van de wijziging. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van chatberichten op uw telefoon door ook op die communicatie te reageren.

Als u ervoor kiest om geen updates van de Vinci Hair Clinic met betrekking tot onze producten, diensten en evenementen te ontvangen, kunnen we u nog steeds niet-marketingberichten sturen, zoals e-mails over uw account of aankopen die u via de site of applicatie hebt gedaan.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en –verwerking

Juridische actie

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen voor wettelijke doeleinden worden gebruikt door de gegevensbeheerder, in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de gerelateerde diensten.

De gebruiker is op de hoogte van het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking mogelijk op verzoek van de overheid persoonsgegevens moet bekendmaken.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van gebruikers

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verschaffen over bepaalde diensten of de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze toepassing en eventuele services van derden bestanden verzamelen die interactie met deze toepassing registreren (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) gebruiken.

Informatie die niet is opgenomen in dit beleid

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk gewenst moment bij de gegevensbeheerder worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

De rechten van gebruikers

Gebruikers hebben te allen tijde het recht om te weten of hun persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en kunnen de gegevensbeheerder raadplegen om meer te weten te komen over hun inhoud en herkomst, om de juistheid ervan te verifiëren of om te vragen dat ze worden aangevuld, geannuleerd, bijgewerkt of gecorrigeerd, of voor hun transformatie naar anonieme indeling of om gegevens die in strijd zijn met de wet te blokkeren, en om zich te verzetten tegen hun behandeling voor alle legitieme redenen. Verzoeken moeten worden verzonden naar de gegevensbeheerder op de hierboven vermelde contactgegevens.

Deze applicatie ondersteunt geen “Track niet”-verzoeken.

Om te bepalen of een van de services van derden die het gebruikt de “Track niet”-aanvragen respecteert, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door op deze pagina kennisgeving te doen aan zijn gebruikers. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te bekijken, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan. Als een gebruiker bezwaar maakt tegen een van de wijzigingen in het beleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van deze applicatie en kan hij de gegevensbeheerder vragen om de persoonsgegevens te wissen. Tenzij anders vermeld, is het dan geldende privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke gegevens die de gegevensbeheerder heeft over gebruikers.

Informatie over dit privacybeleid

De Data Controller is verantwoordelijk voor dit privacybeleid dat is opgesteld uitgaande van de modules die door iubenda worden aangeboden en die worden gehost op de servers van iubenda.

Definities en wettelijke referenties

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie betreffende een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een vereniging, die, zelfs indirect, kan worden geïdentificeerd op basis van andere informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze applicatie (of diensten van derden die in deze applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag in te dienen bij de server, de grootte van het bestand dat wordt ontvangen als reactie, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de functies van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijddetails per bezoek (bijv. de tijd die aan elke pagina in de applicatie is besteed) en de details over het pad dat werd gevolgd binnen de applicatie met speciale verwijzing naar de reeks pagina’s die werden bezocht en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze applicatie gebruikt, die moet overeenkomen met of geautoriseerd is door het gegevenssubject, waarnaar de persoonlijke gegevens verwijzen.

Gegevensonderwerp

De rechtspersoon of natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of gegevens toezichthouder)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of een andere instantie, vereniging of organisatie die door de gegevensbeheerder is gemachtigd om de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of een andere instantie, vereniging of organisatie met het recht, ook gezamenlijk met een andere verantwoordelijke voor de verwerking, om beslissingen te nemen met betrekking tot de doeleinden en de methoden voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte middelen, inclusief de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de eigenaar van deze applicatie.

Deze applicatie

De hardware- of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld.


Legale informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld ter naleving van de verplichtingen op grond van Art. 10 van EG-richtlijn n. 95/46/EG, en onder de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals herzien in Richtlijn 2009/136/EG, over het onderwerp Cookies.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie

U hebt mogelijk het recht onder de toepasselijke wetgeving om nadere bijzonderheden te vragen over de persoonlijke informatie die we over u bewaren, uw persoonlijke informatie te wijzigen, te beperken of te verwijderen, of om een ​​fysieke kopie van de persoonlijke informatie die u ons hebt gegeven te vragen. U kunt ook elke toestemming die u ons geeft te allen tijde intrekken om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de legitieme doeleinden van Vinci Hair Clinic (zoals beschreven in ‘VINCI HAIR CLINIC EN DIT PRIVACYBELEID’).

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke informatie die we over u hebben of als u uw voorkeuren op enig moment wilt wijzigen, neemt u contact op met onze toegewezen functionaris voor gegevensbescherming via admin@vincihairclinic.com. Houd er rekening mee dat we mogelijk uw identiteit moeten verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens.

Als u verdere vragen of opmerkingen heeft over een antwoord dat u van ons ontvangt, kunt u de zaak ook verwijzen naar uw toezichthouder voor gegevensbescherming (zie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm) .

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze applicatie.